top of page

TABLETKA NIKOTYNOWA DO ROZPUSZCZENIA W 1 ML WODY - 1 ML TO JAK SHOT 20 MG NA SOLI NIKOTYNOWEJ

 

 

Niebezpieczeństwo zawiera: Salicylan nikotyny Sprzedaż nieletnim zakazana. PL Połknięcie grozi śmiercią. Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. Wdychanie grozi śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. nie wdychać płynu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Nie wskazane dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

TAB SHOT 200mg

5,00 złCena
bottom of page